یاد تو می وَزَد
ولی
بی خَبرَم ز جای تو...
حسین منزوی