مشرق/ رهبر معظم انقلاب: حرف زدن درباره فساد فایده ای ندارد با "دزد دزد" گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد/ مسئولان، روزنامه نیستند که راجع به فساد حرف بزنند/ باید اقدام کنیم و به معنای واقعی کلمه جلوی فساد را بگیریم