مشرق/ مقام معظم رهبری: دولت تصمیم بگیرد در هر چه که در داخل امکان تولید آن است، مصرف کالاهای خارجی را برخود حرام کند/ اشیائی که جزو مصارف دولتی است مطلقا از خارج تهیه نشود