🌺🌺🌺

🌸سبزه‌ام را می‌سپارم دست آقای نجف

🌸طالعم دست علی باشد برایم بهتر است

🌸اعتقاد هـر کسی باشد برایش محترم

🌸سیزده را دوست دارم زاد روز حیدر است

💐💐💐