1-مستحب است که انسان درهرنمازواجب ومستحب، پیش ازرکوع رکعت دوم،قنوت بخواند.2-خواندن قنوت پیش ازرکوع درنمازوترمستحب است.3-اگرنمازگزارقنوت رافراموش کرده و پیش ازآنکه به اندازه رکوع خم شودیادش بیاید،مستحب است که بایستدوقنوت رابخواند.4-مستحب است که اگرنمازگزاردررکوع،یادش بیاید که قنوت رانخوانده است،بعدازرکوع قضا کند.5-اگرنمازگزاردرسجده،یادش بیایدکه قنوت رانخوانده،مستحب است که بعدازسلام،قنوت راقضاکند.6-مستحب است که ماموم درقنوت ازامام متابعت کند؛اگرچه ماموم دررکعت دوم به جماعت نرسیده باشد.(رکعت اول ماموم باشد).