۱۱

جای مردان سیاست/ بنشانید درخت/ تا هوا تازه شود