در سایه امن و اتحادیم همه 
جان در ره اسلام نهادیم همه 

با رهبر فرزانه چو بیعت داریم 
پس پیرو احمدی نژادیم همه