امروز، آرزو دارم 

تو باشی

و عشق باشد

و یک دنیا

سلامتی

و امضای خدا

پای تمام 

آرزوهایت